WANG FEI-YUN,〈Nostalgia in oils〉,《Free China Review》,第45卷第3期,p.62-73,Taipei : W. Y. Tsao